വ്യാഴാഴ്‌ച, മേയ് 27, 2010

വാചാലതക്കും മൌനത്തിനും ഇടയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു വാക്കിന്റെ അകലം മാത്രമായിരുന്നു ..

ഹൃയാക്ഷരങ്ങളുടെ വാചാല തീരം കടന്നു തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങളുടെ നേര്‍ത്ത പാതയിലൂടെ മൌനത്തിന്റെ തീരത്തെത്തി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍, അറിയാതെ ഞാന്‍ പകച്ചു നിന്ന് പോകുകയാണ്...
എന്റെ മുന്നില്‍ കാണുന്ന നീണ്ട വഴിത്താരകളെ കണ്ട്....

ബുധനാഴ്‌ച, മേയ് 26, 2010

നേരമേറെ വൈകിയിരുന്നു, ഞാനും...

നിശബ്ദതയുടെ മൂടുപടമിട്ടു നീ പറയാതെ പറഞ്ഞത് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. സ്വപ്നങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജീവിത യാധാര്ധ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തുമ്പോള്‍ ആ മൌനത്തിന്റെ വാചാലത ഞാനറിയുന്നു. അറിയാതെ ഞാന്‍ കാതോര്‍ത്തു നിന്ന് , നേര്‍ത്ത മൂടുപടതിനു അപ്പുറം നിന്നുയരുന്ന മൌന സംഗീതത്തിനായി..

പരിഭവങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു തീര്‍ക്കാനായി മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്നു ഞാന്‍ ഓടി വരികയായിരുന്നു.. പറയാനാകാതെ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സില്‍ അവള്‍ ഒതുക്കുമ്പോള്‍, ആ മഴയുടെ തണുപ്പിലും ഞാനറിഞ്ഞത് ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ ഇളം ചൂടായിരുന്നു.. പക്ഷെ ആത്മാവിന്റെ അഗാധതകളില്‍ വന്നെത്തിയ പുഞ്ചിരി ബാക്കി വെച്ച് കൊണ്ടവള്‍ പോയ്മറഞ്ഞിരുന്നു.. നേരമേറെ വൈകിയിരുന്നു, ഞാനും...

The reflection..


Yet another morning. The rising sun with its fresh smile was creeping in through my windows.
But unlike the other days, the thought of meeting her filled my heart with an extra freshness and an anxiety too. After all, its the wait of more than 3 years that was going to come true.
Her smile was artless but was always a straight response to some stimulus. I seldom saw but whenever i saw it and its memmories, lit up my whole world.

During these years it was never straight and calm like the ray of light, rather
it was always like a sine wave, sometimes at the peek of lacony and sometimes in the killing abyss of silence.
As like in both, we too didnt know when and whether we will meet.
But we talked, sometimes goin on to hours and we never knew the time flying off. During those long hours we got close to each other, close to the extent that now we both dont know what we are for each other. But fearing the unseen, we both hide ourselves..

Whenever i was exhausted after wrestling with those strange demons swirling in my mind or whenever anything jarred me, i could safely return to the cocoon of her love and my keening need made her strong too..
Whenever a chance came up, we could lately only realise it as an obstruction that just reflected back our own inner desires.
The warmth under a mother's wings...
The security in a father's fingure..
The safety in a brother's hug....
The care in a sister's kiss...
The support of partner's hand...
Every emotion in the world was reflected back.

The reflection,
it was so strong that that we fell off the peak which we never climbed..

ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 28, 2010

swish fish...

Like a swish fish...
Smartly, within the blink of my eyes..
She jus elopes from my grip, wen i start to believe that i got her...
Giving me the least idea about her mind or who she is...
Leaving me in the midst of a storm..
Hurling me into the centre of a twister..
Finally to land in the oceanic depths of my thoughts...
Wondering where i have come and who she was.
Gazing in the darkness, wen i tend to think that i lost my way in the darkness..
I see a bright light coming towards me...

As it comes closer and closer, i realise its the swish fish...
Settling down calmly in my open palms...
With the light of her bright eyes she shows me my way out..
Once again 2 elope from my hand...