തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 25, 2012

ഉണ്ണി


ഉറങ്ങാതിരുന്നുറക്കെ നീ കരയുമ്പോള്‍ 
ആരോ ചൊല്ലിയാടുന്ന  പദങ്ങളില്‍ ലയിച്ചു നീയുറങ്ങുമ്പോള്‍ 
അറിയാതെയെങ്കിലും ഉറക്കത്തില്‍ നീ ചിരിക്കുന്നത്  കാണുമ്പോള്‍ 
ഞാന്‍ അറിയാതെയെന്‍ ഉള്ളില്‍ നിറയുന്ന വാക്കുകള്‍ ....
എന്നില്‍ നിന്ന്  പകുത്തപ്പെട്ടോരെകാത്മാവ്  തന്നെയുണ്ണീ നീ .....