ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 22, 2015

ഉള്ളിലെരിയുന്ന കനലിനാലോ
പുറത്തെരിയും വെയിലിനാലോ
എന്തിനാലിന്നധികമെരിയുമെന്നുള്ളം
അറിഞ്ഞതിലെരിയുന്നതറിഞ്ഞെരിയുന്നിതെന്നുള്ളം....

വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 12, 2015

വാക്കുകള്‍

അർത്ഥമില്ലാതെ ഞാൻ കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കിന്നെന്നർധ ലോകത്തിലെന്തർത്ഥമതിൻ സ്രഷ്ടാവിന്.....

നിനവിന്‍ നിറവ്

നാളയെക്കുറിച്ചിന്നലെ നിനക്കേണമുണ്ണി നീ-

യെങ്കിലിന്നിനെക്കുറിച്ചു നിനക്കവേണ്ട....


നാളെയെക്കുറിച്ചിന്നലെ നിനച്ചില്ലയെന്നാലുണ്ണി-

തിന്നിന്‍ നിറവില്ലാതെയാക്കീടും...

അക്ഷരചിത്രവിക്രിതികള്‍...

വരഞ്ഞെടുത്തോരോ അക്ഷരങ്ങളും

കോറി വരച്ചൊരാ ചിത്രങ്ങളും

മനമതിൽ നിറയുമെൻ വിക്റിതികളും......

സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ഇന്നലെയുണ്ണി നിന്നെയുറക്കിയ താരാട്ടുകളും നിൻ കിളി കൊഞ്ചലുകളും,

ഇന്നു നിന്‍ കുസൃതി കളി ചിരികളുമെന്തെന്തുണ്ണി കൈവിടുന്നു ഞാൻ.

നാളയെക്കുറിച്ചേകനായെന്‍ ഏകാന്ത സ്വപ്നങ്ങളിലലയുമ്പോള്‍,

നിന്നെയെന്‍ നെഞ്ചിലേറ്റിയുറക്കിയതിലൊതുക്കുന്നൊരെന്‍ സ്വപ്നങ്ങളെ...