വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 12, 2015

നിനവിന്‍ നിറവ്

നാളയെക്കുറിച്ചിന്നലെ നിനക്കേണമുണ്ണി നീ-

യെങ്കിലിന്നിനെക്കുറിച്ചു നിനക്കവേണ്ട....


നാളെയെക്കുറിച്ചിന്നലെ നിനച്ചില്ലയെന്നാലുണ്ണി-

തിന്നിന്‍ നിറവില്ലാതെയാക്കീടും...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: