വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 12, 2015

സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ഇന്നലെയുണ്ണി നിന്നെയുറക്കിയ താരാട്ടുകളും നിൻ കിളി കൊഞ്ചലുകളും,

ഇന്നു നിന്‍ കുസൃതി കളി ചിരികളുമെന്തെന്തുണ്ണി കൈവിടുന്നു ഞാൻ.

നാളയെക്കുറിച്ചേകനായെന്‍ ഏകാന്ത സ്വപ്നങ്ങളിലലയുമ്പോള്‍,

നിന്നെയെന്‍ നെഞ്ചിലേറ്റിയുറക്കിയതിലൊതുക്കുന്നൊരെന്‍ സ്വപ്നങ്ങളെ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: