ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 22, 2015

ഉള്ളിലെരിയുന്ന കനലിനാലോ
പുറത്തെരിയും വെയിലിനാലോ
എന്തിനാലിന്നധികമെരിയുമെന്നുള്ളം
അറിഞ്ഞതിലെരിയുന്നതറിഞ്ഞെരിയുന്നിതെന്നുള്ളം....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: