വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 12, 2015

അക്ഷരചിത്രവിക്രിതികള്‍...

വരഞ്ഞെടുത്തോരോ അക്ഷരങ്ങളും

കോറി വരച്ചൊരാ ചിത്രങ്ങളും

മനമതിൽ നിറയുമെൻ വിക്റിതികളും......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: