വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 12, 2015

വാക്കുകള്‍

അർത്ഥമില്ലാതെ ഞാൻ കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കിന്നെന്നർധ ലോകത്തിലെന്തർത്ഥമതിൻ സ്രഷ്ടാവിന്.....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: