വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 17, 2015

വാക്കുകൾ...

വാക്കുകളൊരു പരിധി വിട്ടാലതു വേദനകളാകും
വേദനകളതിരുവിടുമ്പോൾ മരവിക്കുന്നത് മനസ്സാണ്...
മരവിപ്പും സഹിക്കാതെയാകുമ്പോൾ നിർവ്വികാരമാകുന്നത് ഹൃദയമാണ്....
നിർവ്വികാരതക്കപ്പുറം വാക്കുകൾ വെറുമർത്ഥശൂന്യമായൊരക്ഷരങ്ങൾ മാത്റം...
അക്ഷരങ്ങൾ നിരത്തി വച്ചതിനാത്മാർത്ഥതയെന്നൊരു പേരുമിട്ടാൽ ബന്ധങ്ങളെയെന്ത് നിർവ്വചിക്കണം....????

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: