വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 17, 2015

അമ്മിണി

കുഞ്ഞരിപ്പല്ലുകൾ കാട്ടി ചിരിച്ചൊരെന്നമ്മിണി
കുഞ്ഞിളം കാലുകളാലാടിയോടി വന്നൊരെന്നമ്മിണി
കുഞ്ഞിളം കൈകളാലെന്നെ വാരിപ്പുണർന്നൊരെന്നമ്മിണി
ഓർമ്മകളെൻ കൈവിട്ടുണർന്നപ്പോൾ നഷ്ടമായതെനിക്കു നിന്നെയെന്നമ്മിണി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: