വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 18, 2015

വരകളിലെ സതൃം....

വരകളെ രൂപങ്ങളും
രൂപങ്ങളെ അക്ഷരങ്ങളും
അക്ഷരങ്ങളെ വാക്കുകളും
വാക്കുകളെ വരികളുമാക്കി...
ഒടുവിലവശേഷിച്ചതൊന്നു മാത്രം....
അർത്ഥങ്ങളെത്രയർത്ഥശൂനൃമെന്ന സതൃം...