ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 07, 2016

Tranquility..

In Patience,
I find tranquility with my mind

In Silence,
I find tranquility with my heart

In Loneliness,
I find tranquility with my Soul

But yesterday i couldnt sleep.The question kept comin up,where is my Soul?

After sometime i heard a little voice.It was HIM, my soul saying
"Sleep well Dad coz i am sleeping to the tunes of the lullaby of your tranquil heart"

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 05, 2016

കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും...

കണ്ടതില്‍ പാതി പറയാതെ പോയി ..

പറഞ്ഞതില്‍ പാതി കേള്‍ക്കാതെ പോയി...

കേട്ടതില്‍ പാതി അറിയാതെ പോയി....

അറിഞ്ഞതില്‍ പാതി പതിഞ്ഞു പോയി....

You are loved....

A few days back while frisking through the english movie channels,my niece asked me which is the best dialogue that i liked in the english movies that i saw. I didnt have a ready answer for her as many came popping up in my mind.

Dont know why even after a week the question kept pondering in my mind until yesterday. It flashed in my sleep as like Rhamses speaking in my dreams...I believe its the same that every heart wish for...

"You sleep well,my boy,because you know you are loved...."