ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 01, 2016

ഉത്തരം

ഉത്തരമറിയാത്തൊരു ചോദ്യങ്ങളുണ്ണി-
യെണ്ണി ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളായ് ചോദിക്കവേ
ഉത്തരമറിയേണ്ട നേരത്തുത്തരം നോക്കിയിരുന്ന-
ന്നതിനെന്തിനെന്നിന്നുത്തരം തേടിയലയുന്നു ഞാൻ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: