ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 05, 2017

നിനവ്

ഇനിയൊരു പുന്ചിരിയില്ലെനിക്കു-
എന്നിലേ നിന്നെയിന്നറിയുന്നു ഞാന്‍

ഇനിയൊരു നിനവുമില്ലെനിക്കു-
നിന്‍ പുഞ്ചിരിയിലെക്കെന്നെയലിയിച്ചു ഞാന്‍

ഇനിയൊരു മരണമില്ലെനിക്കു-
നിന്‍ നിനവില്ലേക്കെന്നെയലിയിച്ചു ഞാന്‍

ഇനിയെന്‍ പുഞ്ചിരിയെല്ലാം നിന്‍
ചിരിയിലൊളിപ്പിച്ചു ഞാനിനി-
നിന്‍ ചിരിയെല്ലാമെന്‍ നിനവിലൊളിപ്പിക്കട്ടെ..