ശനിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 13, 2018

കാലം

മനസ്സും വാക്കും തമ്മിലുള്ള നേർത്ത അകലത്തിൽ എന്നിലെ എന്നെയറിയാൻ ശ്രമിക്കയാണ് ഞാൻ.
ഞാനറിയുന്നു, നിന്റെ മൗനവും വാചാലതയും തമ്മിലുള്ളതും കാലത്തിന്റെ നേർത്ത അകലം മാത്രമാണെന്ന്...
ഞാനെന്നെയറിയുമ്പോൾ,
ഞാനറിയുന്നതെന്നിലെ നിന്നെയാണ്..
അറിയാതെയെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ മൗനമായുള്ളിൽ വാചാലമാകുമ്പോൾ,
നിന്നിലെയെന്നെ ....
കാലവുമതറിഞെങ്കിൽ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: